overlay

Görev ve yetkiler

      

A.Evde Sağlık Hizmetleri Birimlerin Görev Yetki ve Sorumlulukları

1.Koordinasyon Merkezi: Ulusal çağrı merkezi tarafından alınan yada  telefon ile doğrudan yapılan başvuruları karşılayan, santral donanımı  ve özel telefon hattı bulunan, evde sağlık hizmetinin hangi seviyede verileceğini belirleyen ve buna göre yönlendirmesini yapan, iç ve dış yazışmalar, hasta nakilleri, evde sağlık birimleri arasındaki organizasyon ve koordinasyonu sağlayan, ekiplerin oryantasyon ve hizmet içi eğitimlerini planlayan ve aynı zamanda hastaları ilgili diğer kuruluşlara yönlendiren ve gerektiğinde bu kuruluşlarla ilişkilendiren, il sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulan merkezdir .

2.Evde Sağlık Hizmetleri  Nakil Ekipleri : Koordinasyon merkezinin ya da ilgi hastane evde sağlık birimlerinin belirlediği randevulu hastaların güvenli bir şekilde hastaneye naklinin sağlanması, hastanede işlemi biten hastaların güvenli bir şekilde eve nakillerinin yapılmasını sağlayan ekiplerdir. Koordinasyon merkeziyle ilişkileri hasta iletişimi ve organizasyon bazında olup; 1. derecede sorumlu oldukları kurum Hastane Başhekimliğidir.

 3.Evde Sağlık Hizmetleri Hastane Birimleri: Koordinasyon merkezinin belirlediği hastaların hizmet emirlerini  planlar. Evde sağlık hizmetleri gerekli gördüğünde uzman konsültasyonu ister gerekirse uzman hekim eşliğinde ev ziyareti planlanır. Evde laboratuvar tetkikleri için örnek alınan hastaların tetkik sonuçlarının takibini yapar, sonuçlara göre hastane bünyesindeki ilgili hekim hastanın tedavi planını oluşturur. Tedavi planına göre gerekli yönlendirmeleri yapar. Hastalara havalı yatak, ilaç, beslenme solüsyonu, alt bez vb. raporu çıkarılmasını organize eder. Rapor tarihi dolan hastaların raporunu yenilenmesini sağlar. Koordinasyon merkezi tarafından hizmet emri verilen hastaların ekiplere dağılımını organize eder  ve ziyareti gerçekleştirilen hastaların izlemlerini sisteme girer.Koordinasyon Merkezi ile ilişkileri hastabazında olup 1. derecede  sorumlu oldukları kurum Hastane Başkekimliğidir.

4.Evde Sağlık Hizmetleri Hastane Mobil Ekipleri: Evde sağlık hizmetleri hastane birimlerinin planladığı randevulu hastalara doktor ziyareti yapar. Doktor tarafından tedavisi  planlanmış hastaların invaziv girişimlerinin yapılması , doktorun isteği üzerine gerekli tetkikler için kan, idrar, kültür numunelerinin alınması, pansumanı olan hastaların pansumanlarının yapılması, hasta yakınlarına ve hastalara, hastalık ve bakım süreçleri hakkında gerekli eğitimlerin verilmesi, hastaların kullandığı tıbbi cihazlar, cihazların nasıl kullanılacağı temizlik ve bakımı hakkında hasta ve yakınlarına gerekli 

eğitimlerin verilmesi için hastane evde sağlık hizmetleri birimiyle organize çalışan gezici ekiplerdir. 1. Derecede sorumlu oldukları kurum Hastane Başhekimliğidir.

5.Evde Sağlık Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  Birimi: Evde sağlık hizmetleri koordinasyon merkezince atanan hizmet emirlerini karşılar. Diş hekimince muayene edilen hastaların ihtiyacına göre tedavisini gerçekleştirir  ve bir sonraki hizmet ihtiyacını belirler.Koordinasyon merkezi ile  ilişkisi hasta bazındadır. ADSM  Başhekimliğine bağlı olarak hizmet verirler.

6.Kalite Yönetim Birimi: Hatay Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi ve bağlı bulunan tüm Evde Sağlık Hizmetleri Birimlerinde uygulanmak üzereEvde  Sağlık Kalite Standartlarına uygun olarak hazırlanması, uygulatılması, düzenli olarak denetlenmesi, düzeltici önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve Kalite Yönetim Sistemindeki gelişmelerin takibinden sorumlu birimdir. Kalite Yönetim Direktörüne bağlı olarak çalışmalarını yürütür.

B.Evde Sağlık  Hizmetleri  Çalışanlarının   Görev ve  Sorumlulukları:

1.Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü: Evde sağlık hizmetlerinin bir ekip anlayışı içerisinde planlaması ve uygulanmasını sağlamak  amacıyla evde sağlık hizmetleri koordinasyon merkezi ile koordinasyon merkezine bağlı birimler arasında organizasyonu ve koordinasyonu sağlayan ilgili kurum amirince görevlendirilen, İldeki evde sağlık hizmetlerinden  sorumlu kişidir. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı yardımcısı, Başkan  ve İl Sağlık Müdürüne karşı sorumludur. Herhangi bir  nedenle görevinde olmadığı durumlarda  Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığınca yerine görevlendirme yapılır.

2.Koordinasyon Merkezi Çalışanları: Ulusal Çağrı Merkezi tarafından ESYS sistemine atanan ya da  Koordinasyon çağrı merkezine telefon ile başvuruda bulunan kayıtlı hastaların hizmet emirlerini gerçekleştirir, ilgili mobil ekiplere ve hastane birimlerine bilgilendirme yapar ve mobil ekipler ile hastane birimlerinin uyumlu çalışmasını sağlar. Evde sağlık hizmeti veren birimlerin personel ve araç takibini yapar. Evde sağlık hizmeti veren birimlerin istatistiki verilerinin, takibini ve kurum yazışmalarını yapar. Hasta ve hasta yakınlarının görüş, öneri ve şikayetlerini yönetir. Birim çalışanları,  hasta ve hasta yakınlarına  yönelik eğitimleri düzenler. Evde sağlık hizmetleri İl koordinatörüne ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına karşı sorumludur. Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda  Koordinasyon merkezi diğer çalışanları tarafından görevi yürütür.

3.Kalite Yönetim Direktörü: Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi ve bağlı bulunan tüm Evde Sağlık Hizmetleri Birimlerindeki  Sağlıkta  Kalite Standartlarının oluşturulması  ve uygulamasının sağlanmasından  sorumludur. Kalite Direktörü, İl  Performans  Kalite Koordinatörlüğünün  talebi ve İl Sağlık Müdürünün  onayı  ile belirlenir. SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar. Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları, öz değerlendirme, İstenmeyen Olay Bildirimi, risk yönetimi, hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik süreçleri yönetir. SKS çerçevesinde hazırlanan yazılı düzenlemeleri kontrol ve bu düzenlemelerin revizyonunu takip eder. Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir. SKS evde sağlık çerçevesinde belirlenen komitelerin çalışmalarına katılır. Birim kalite sorumluları ile koordineli çalışarak uygunsuz durumlarda düzenleyici önleyici faaliyetleri takip eder. Sağlıkta Kalite Standartlarına yönelik eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini takip eder ve eğitim faaliyetlerine katılır. Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda Kamu Hastaneleri  Hizmetleri Başkanlığınca görevlendirilen kişi tarafından görevi yürütülür.

4. Kalite  Birim Sorumlusu:  Görevli olduğu birimde Sağlıkta Kalite Standartlarının uygulamak, uygulatmak ve takibini yapmak ve kalite yönetim birimine  bilgi vermekten sorumludur. Kalite Yönetim Direktörü tarafından  belirlenen kalite birim sorumluları herhangi bir nedenle  görevinde olmadığı durumlarda bağlı bulunduğu  birim sorumlusu tarafından  görevlendirilen sağlık personeli tarafından görevi yürütülür.

5.Evde Sağlık Hizmetleri Hastane Birim Hekimi: Koordinasyon merkezi tarafından randevu verilen hastaların ve hastane birimleri tarafından ziyaret planları yapılmış olan hastaların evde muayenelerini gerçekleştirir, tahlil istemlerini  yapar tedavi planlarını oluşturur, gerekli durumlarda uzman hekim konsültasyonu ister. Bağlı bulunduğu Hastane Başhekimliğine, İl Koordinatörüne  ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına karşı sorumludur.

6.Evde Sağlık Hizmetleri Diş Hekimi: Koordinasyon merkezi tarafından randevu verilen hastaların evde ziyaretlerini yapar. Hastaların ihtiyacına göre yapılacak işlemi belirler ve uygular. Bağlı bulunduğu ADSM  Başhekimliğine, İl Koordinatörüne ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına karşı sorumludur.

7.Hemşire/Sağlık Memuru/Ebe/Yaşlı Bakım-Evde Bakım Teknikeri: Evde Sağlık HizmetleriKoordinatörlüğünce oluşturulan kalite standartlarını  uygular. Hastane birimleri tarafından  ziyareti  planlanmış hastaların tedavi ve bakım işlemleri için tabibin yazılı ve imzalı talimatı  ile tıbbi bakım ve uygulamaları gerçekleştirir, kayıtlarını düzenler, etkilerini gözler ve sonuçlarını kaydeder. Hastalara ihtiyaçları doğrultusunda hastalıklarla, bakım planlarıyla ve kullanılması gereken cihazlarla ilgili eğitim verir. Birim sorumlu tabibi, bağlı bulunduğu hastane başhekimliği, Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri  Başkanına karşı sorumludur. Herhangi bir nedenle  görevinde olmadığı durumlarda, bağlı bulunduğu  Hastane Başhekimliğince görevlendirilen sağlık personeli tarafından görevi yürütülür.

8.Tıbbi sekreter: Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapar. Veri girişlerini yapar ve verileri düzenler. Bağlı bulunduğu birim sorumlusu ve Hastane Başhekimliğine karşı sorumludur.

9.Şoför: Ambulans veya mobil ekiplere tahsis edilmiş araçları kullanan hizmet alımı ya da  görevlendirme yolu ile  evde sağlık  hastane ve mobil birimlerde çalışan kişileri ifade eder. Hekim tarafından yapılan planlama dahilinde ekibin hastalara ulaşım hizmetini yürütür.  Hasta nakil işleri ve hastaların evlerine ulaşımı gerçekleştirir. Kullandığı aracın  her  türlü  temizlik, bakım  ve onarımının sağlanmasından sorumludur. Bağlı bulunduğu Hastane Başhekimliği, Evde sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü , Kamu hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı ve ilgili firmaya karşı sorumludur. Görevinde olmadığı durumlarda  bağlı bulunduğu hastanenin idaresi tarafından yerine görevlendirme yapılır. Hizmet alımı yoluyla çalışan şoförlerde  ise yüklenici firma tarafından görevlendirilen   başka bir şoför tarafından görevi yürütülür.